Collection of Rizal's Pic.

 Compilation of Rizal’s Pic. Essay

FAMILY TREE

Louis de wecker medical clinic

Juan Escaparate, Jose Rizal and Valentines Ventura

RIZAL SHRINE IN CALAMBA, OLVIDO

FAMILY OF JOSE RIZAL

SATURNINA PACIANO NARCISA

OLYMPIA LUCIA KAREN

JOSE JOSEFA TRINIDAD

FRANCISCO MERCADO TEODORA ALONZO

MGA BABAE NATIONAL INSURANCE RIZAL

LEONOR RIVERA TERCER KATIGBAK CONSUELO PEREZ

O-SEI-SAN GERTRUDE BECKETT NELLY BOUSTED

JOSEPHINE BRACKEN

NOLI MYSELF TANGERE

EL FILIBUSTERISMO

LA FRATERNIDAD

MAXIMO VIOLA MARCELO DELETE PILAR GRACIANO JAENA

LA LIGA FILIPINA

KATIPUNAN

KATIPUNAN SEALS

LIHAM NI RIZAL SA MGA DALAGANG TAGA-MALOLOS

Londres, В 22 March 1889

SA MGA KABABAYANG DALAGA SOCIAL FEAR MALOLOS:

Nang aking sulatin ang Noli Myself Tangere, tinanong kong laon, kung ang pusuang dalaga'y karaniwan kaya diyan social fear ating bayan. Matay ko mang sinaliksik yaring alaala; matay ko mang pinagisa-ngisa ang lahat ñg dalagang makilala sapul sa pagkabatá, ay mañgisa-ñgisa lamang ang sumaguing larawang aking ninanasá. Tunay by labis ang matamis bist du loob, ang magandang ugalí, ang binibining anyó, ang mahinhing sembrono; ñgunit ang lahat em ito'y laguing nahahaluan ñg lubos bist du pagsuyó by pagsunod sa balang sabi ó hiling nang nagñgañgalang amang kalulua (tila baga ang kaluluwa'y may iba pang se?ora sa Dios, ) dala ñg malabis na kabaitan, kababaan ñg loob ó kamangmañgan kayá: anaki'y mga lantang halaman, sibul in laki sa dilim; mamulaklak ma'y walang bañgo, magbuñga ma'y walang katas.  Ñguní at ñgayong dumating ang balitang sa inyong bayang Malolos, napagkilala kong ako'y namalí, for ang tuá ko'y labis. Dí ukat ako sisihin, dí ko kilala ang Malolos, national insurance ang mga dalaga, liban sa isang Emilia, in ito pa'y sa ñgalan lamang.  Ñgayong tumugon kayo sa uhaw naming sigaw ñg ikagagaling ñg bayan; ñgayong nagpakita kayo ñg mabuting halimbawa sa kapuá dalagang nagnanasang paris ninyong mamulat ang mata for mahañgo social fear pagkalugamí, sumisigla ang aming pag-asa, inaaglahì ang sakuná, sa pagka at kayo'y katulong em namin, panatag ang loob sapagtatagumpay. Ang babaing tagalog ay di na payukó at luhod, buhay na ang pagasa sa panahong sasapit; walá na ang inang katulong sa pagbulag sa putra na palalakhin sa alipustá at pagayop. Di na unang karunuñgan ang patuñgó ñg ulo sa balang maling utos, dakilang kabaitan ang ñgisi sa pagmura, masayang pangaliw ang mababang luhá. Napagkilala din ninyo na ang utos ñg Dios ay iba sa utos ñg Parí, na ang kabanalan ay hindi ang matagal na luhod, mahabang dasal, malalaking kuentas, libaguing kalmin, kundí ang mabuting asal, malinis mhh loob for matuid em isip. Napagkilala din ninyo na dí kabaitan ang pagkamasunurin social fear ano mang pita at hiling ñg nagdidiosdiosan, kundi ang pagsunod sa katampata't matuid, sapagka't ang bulag na pagsunod ay siyang pinagmumulan ñg likong paguutos, at social fear bagay mhh ito'y paranormal nagkakasala. Dí masasabi ñg punó ó parí em sila lamang ang mananagot ñg maling utos; binigyan ñg Dios ang bawat isa ñg sariling isip at sariling loob, upang ding mapagkilala ang likó at tapat; paraparang inianak ñg walang tanikalá, kundí malayá, for sa loob at kalulua'y walang makasusupil, bakit kayá ipaaalipin mo sa iba ang marañgal at malayang pagiisip? Duag at malí ang akalá na ang bulag bist du pagsunod ay kabanalan, in kapalaluan ang mag isipisip at magnilay nilay. Ang kamangmañgan'y, kamangmañgan at dí kabaita't puri. Di hiling ñg Yahve, punó ñg kataruñgan, bist du ang taong larawan niya'y paulol at pabulag; ang hiyas ñgisip, na ipinalamuti sa atin, paningniñgin for gamitin. Halimbawá baga ang isang amang nagbigay social fear bawat isang anak ñg kanikanyang tanglaw sa paglakad sa dilim. Paniñgasin nila ang liwanag ñg ilaw, alagaang kusá at huag patain, dala...

Popular