Penanda Aras Pendidikan Rendah Di Malaysia

 Penanda Aras Pendidikan Rendah Di Malaysia Essay

Penanda bermaksud sesuatu yang dipakai sebagai tanda dan aras pula adalah istilah piawai yang dimanfaatkan untuk membandingkan prestasi sesebuah organisasi dengan prestasi organisasi pesaing, dengan tujuan untuk memperbaiki prestasi organisasi tersebut. Piawaian pula didefinisikan sebagai asas, rujukan dan sebagainya untuk dijadikan sebagai penentuan sesuatu contohnya mutu kemudian lain-lain (Kamus Pelajar Edisi Kedua, 2008). Oleh tersebut, penanda aras akan menarik maksud atas sesuatu yang dijadikan sebagai tanda untuk mengukur prestasi dan selanjutnya memperbaiki prestasi tersebut. Kemampuan rendah / pendidikan sekolah rendah mengambil masa selama enam tahun. Kanak-kanak yang menerima pendidikan sekolah rendah ialah kanak-kanak yang tua 7 tahun. Selain daripada kemahiran dasar 3M iaitu membaca, menyusun dan mengira, kanak-kanak yang menerima kemampuan sekolah rendah turut didedahkan kepada subjek-subjek lain misalnya sains, pendidikan jasmani lalu pendidikan Islam serta meaning (Maklumat, Sekolah Rendah, 2011). Pada hujung pengajian mereka iaitu di Tahun 6th, murid-murid ini akan menghadapi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). Ujian ini diadakan untuk mengetes penguasaan kefahaman, penulisan kemudian lisan murid-murid sekolah rendah bagi Bahasa Malaysia lalu Bahasa Inggeris, penguasaa mereka terhadap kemahiran matematik serta konsep sains (Maklumat, Pelajaran Rendah, 2011). Sebuah jawatankuasa iaitu Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan pada tahun mid 1970s untuk mengkaji Dasar Kemampuan Negara dalam pencapaian matlamatnya melalui kurikulum sekolah yang telah diumumkan melalui Laporan Jawatankuasa Kabinet pada tahun 1979. Perakuan-perakuan yang diperakukan oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet ini telah menjadi aspek asas di dalam pembentukan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1980 (Sang, 2009).

Pendidikan pada sekolah rendah di negara ini punya beberapa matlamat tertentu. Antara matlamat tersebut ialah membolehkan kanak-kanak menguasai Bahasa Malaysia dengan memuaskan, sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan dan kode rasmi negara, menguasai kemahiran asas kode, iaitu bertutur, membaca kemudian menulis pada bahasa pengantar sekolah-sekolah rendah, menguasai dasar yang kukuh dalam kemahiran mengira dan menguasai kemahiran-kemahiran belajar berlandaskan kemahiran dasar (Sang, 2009). Penguasaan membaca, menulis serta mengira adalah kemahiran dasar yang menjadi objektif primer dalam pelajaran di sekolah rendah. Jika kemahiran-kemahiran asas dapat dikuasai, murid-murid seterusnya dapat mengembangkan bakat, daya kepimpinan kemudian keyakinan sendiri untuk meluaskan pengetahuan dan mempertingkatkan kebolehan dengan memanfaatkan kemahiran-kemahiran dasar yang sudah mereka kuasai. Walaubagaimanapun, penguasaan membaca, menyusun dan mengira iaitu 3M masih belum mencapai ke tahap yang memuaskan terutamanya dalam kemahiran mengira. Moitie mencapai matlamat dalam membolehkan kanak-kanak menguasai kemahiran 3M ini, kerajaan telah memperkenalkan Program Kelas Intervensi Dasar Membaca kemudian Menulis (KIA2M) (Sang, 2009). KIA2M yaitu suatu program khas yang diperkenalkan bagi murid-murid Tahun 1, sekolah rendah. Manfaat program ini dilaksanakan ialah untuk menangani masalah penguasaan kemahiran asas, khasnya mempelajari dan menulis, dalam kalangan murid yang baru masuk sekolah rendah. Matlamat utama program ini ialah agar agar semua murid Tahun one particular mencapai meraih 100% dalam penguasaan kemahiran asas mempelajari dan menulis dalam Bahasa Malaysia (Sang, 2009). Software KIA2M ini diadakan dengan tujuan berharap membantu murid-murid tahun one particular menguasai kemahiran menulis lalu membaca di dalam Bahasa Malaysia, memupuk minat belajar di dalam kalangan mereka, meningkatkan keyakinan diri murid-murid terhadap persekolahan dan memberikan peluang kepada mereka untuk mengikuti aktiviti pengajaran lalu pembelajaran berdasarkan tahap kebolehan masing-masing (Sang, 2009). Software ini dilaksanakan di semua sekolah kebangsaan. Sekolah Macam Kebangsaan (Cina & Tamil) boleh...

Popular